LỘ TRÌNH SẢN PHẨM

1921

1930

model no. 130

1940

model no. 40

1950

Belmont’s the first dental unit

Dental Chair: OPAL 7, 12

1960

1970

model no. 5

Dental Chair: COMET

Dental Unit: no. 200

Dental Unit: COMPO 350

1980

Dental Chair: AXIS 90

Dental Unit: SP-SIX

Dental Unit: PALM

Dental Unit: SP-MK II

1990

Dental Unit: CLESTA

Dental Unit: SP-CIELA

Dental Unit: VOYAGER II

Dental Unit: PROGIA

2000

Dental Unit: RAPPORT

Dental Unit: CP-ONE

Dental Unit: CLESTA II

Dental Unit: SP-CLEO II

Dental Unit: CP-ONE PLUS

2010

Dental Unit: CLESTA eIII

Dental Unit: CREDIA G1

2015

Và tương lai xa hơn mà chúng tôi kiến tạo ...